Skip to main content

Popular

Recent

РОК 16-ВК08-433/16г.

ДО ВИОЛЕТА ЛАЗАРОВА КУМАНОВА, собственичка в ПИ 46721.3852.920 по КККР РОСИЦА КОСТАДИНОВА ТОНЧЕВА, собственичка в ПИ 46721.3852.916 по КККР БАНКО ЙОРДАНОВ БАНКОВ, собственик в ПИ 46721.3852.921 по КККР

Съобщаваме Ви, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за изменение на ИПРЗ за УПИ ІІ-за инд.в.комплекс, ХІV-за жс, ХV-за оз. и пав. С образуване на нови УПИ ІІ-915 за жс, ІІІ-916 за жс, ІV-917 за жс, V-918 за жс, VІ-919 за жс, VІІ-920 за жс, VІІІ-926 за жс, ІХ-925 за жс, Х-924 за жс, ХІ-923 за жс, ХІІ-922 за жс, ХІІІ-921 за жс, ХІV-885 за жс и ХV-885 за жс в кв.9 , м.” в.з.Мало Бучино”, одобрен със заповед № РА 50-105/22.02.2016г. които можете да разгледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заинтересованите лица могат да подадат възражение в 14-дневен срок от съобщението до Административен съд – София чрез район „Овча купел” СО с приложен документ за собственост.