Skip to main content

Popular

Recent

рег.№POK1406/6/06.06.2017г.

ДО

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ, МАРИЯ РУСЕВА АНВАНДЕР, НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ 68134.4337.586 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложен проект за ИПР за УПИ VІІ-585 и УПИ VІІІ-586 в кв.37 м“ Овча купел”.

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

На основание чл.128 ал.5 заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени документи, доказващи собствеността.