Skip to main content

Popular

Recent

рег.№ РОК18-ГР00-195/2018г.

ДО

АДЕЛИНА КОСТАДИНОВА ПЕТКОВА, САШКА КОСТАДИНОВА ШАРЛИЙСКА, носители на вещни права  в УПИ VІІ-771 кв.26а м.“ОВЧА КУПЕЛ“ (ПИ 68134.4337.771 по КК и КР)

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ БАРЗОВ, носител на вещни права  в УПИ VІІI-772 кв.26а м.“ОВЧА КУПЕЛ“ (ПИ 68134.4337.772 по КК и КР)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК18-PA50-36/10.08.18г. на Главния архитект на Столична община  е одобрен проект за ИПР в обхвата  на  УПИ VІІІ-772 и контактни УПИ VІ-770 и УПИ VІІ-771 с образуване на нов УПИ VІІІ-772,за жил.стр. в кв.26а по плана на м.”Овча купел-актуализация”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост в

Приемното време :              понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                                        четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.