Skip to main content

Popular

Recent

рег. № РОК16-ВК08-811/18.05.16г.

ДО СТЕФКА ВАСИЛИЕВА ЛЮТОВА, носител на вещни права в ПИ 68134.4333.9042 по КК и КР

Уведомяваме Ви, че със заповед № РА50-316/14.05.2016г. на Главния архитект на гр.София се прекратява административното производство относно ИПРЗ на УПИ І и ІІ, кв.44, м.“Овча купел“. Заповедта се намира в Техническа служба на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 и може да бъде прегледана от заинтересованите в 14-дневен срок от получаване на настоящето в

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заповедта може да се обжалва от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд-гр.София чрез район „Овча купел” с приложени документи за вещни права.