Skip to main content

Popular

Recent

рег.№САГ17-ГР00-1024/3/

РОК17-ВК08-1569/2/21.02.2019г.

ДО

ПЕТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4141.690 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.128 ал.3 Ви уведомяваме, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ПРЗ за ПИ 68134.4141.691 – нов УПИ XLVI-691,за жил.с. в кв.41 и ИПУР за улица о.т.122“г“÷о.т.122“б“  м.”кв. Суходол”. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в 14-дневен срок от получаване на настоящето.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                         четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.