Skip to main content

Popular

Recent

ДО
МИЛКА ЛАЗАРОВА ХРИСТОВА, СТАНИСЛАВА ЗДРАВКОВА МАРИНОВА, ЛЕНИН ЗДРАВКОВ ХРИСТОВ, ЯНА ХЕРИАНОВА, АДРИАНА ХРИСТОВОВА, ХРИСТО ЗДРАВКОВ ХРИСТОВ, АНГЕЛИНА СПАСОВА ОГНЯНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4325.1313 по КК и КР
ХРИСТО СТЕФАНОВ МАРИНОВ, ВЕРА МИХАЙЛОВА КУСИТАСЕВА-МАРИНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4141.694 по КК и КР
„КРАСТРАНС 2008“ ЕООД, носители на вещни права в ПИ 68134.4141.1020 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложен проект за изменение на улична регулация (ИПУР) от о.т.124 през о.т.251 до нова о.т.252 и нова о.т.253 и ИПРЗ с образуване на нов УПИ ХІІ-696,797,складове, безвредно произв. и жс и контактен УПИ ІІ-694 в кв.41“а“ по плана на м.“кв.Суходол“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в
понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.
четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.