Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ВК08-1369/7/02.08.2022г.

ДО

СОНЯ БОЖИНОВА ОКОНЪР, носител на вещни права в ПИ 68134.4326.116 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-672/22.07.22г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ИПУР с нова задънена улица о.т.324“а“÷о.т.324“б“ и ИПРЗ с образуване на нови УПИ VІ-8113, жс и УПИ VІІ-26 и контактни УПИ ХVІІ-13а и УПИ V-13 в кв.81 по плана на м.“кв.Горна баня“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.