Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК19-ГР00-66/7/28.05.2019г.

 

ДО

ЕВДОКИЯ САВОВА ГЕНЕВА, ГАНКА САВОВА ГЕНЕВА, ЛЮБИЦА САВОВА ГЕНЕВА, ХРИСТО САВОВ ГЕНЕВ, МАРКО ИЛИЕВ РЯСКОВ, МИШЕЛ ИЛИЕВ РЯСКОВ, ТАТЯНА ИЛИЕВА ВАН ТЕТС, САВА МАРКОВ РЯСКОВ, НИКОЛА МАРКОВ РЯСКОВ, АНА МАРИНОВА ХРИСТОВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВА ЯКОВЛЕВА, РАДКА ДИМИТРОВА СТАНЕВА, ЛЕДА ХРИСТОВА ДЖУЛИНИ, ИНА ГЕНЕВА ГРАДЕВ, МАРИЯ ЕЛИЗАБЕТ ГЕНЕВ, АЛЕКСАНДРА Н.ГРЕТЕН ГЕНЕВ, ПЕТЕР Н. ГЕНЕВ, ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БУЮКЛИЙСКА, БОГДАНА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА, ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА НАНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.2001 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПР за УПИ ХХІV-9223 и контактни УПИ ХІІІ и УПИ ХХІІІ-7,8  в кв.83   по плана на м.”кв.Горна баня”

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време :      понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                                        четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.