Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ВИКТОРИЯ БОРИСОВА ВЕЛИНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.573 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PОК20-РA50-36/07.07.20г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен  проект   за  ИПР в  обхвата  на УПИ Х-573 и контактен УПИ ХІ-574 с образуване на нов УПИ Х-573,за жс в кв.32 по плана на м.”Овча купел-актуализация”. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост  в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.