Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ВЕРА  СЕРГИЕВА  ЦОЛОВА, носителка на вещни права в ПИ 68134.4337.574 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ПУП-ИПР  за УПИ Х-573 и УПИ ХІ-574 с образуване на нови УПИ Х-573,жс  и УПИ ХІ-574, жс  в кв.32 по плана на м.“Овча купел-актуализация“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативните изисквания в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.