Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК19-ГР00-346/06.08.2019г.

ДО

РЕНЕТА  ИВАНОВА  АРАБАДЖИЕВА, носителка на вещни права в ПИ 68134.4327.3311 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПР за УПИ ХІV-12“А“ и контактни УПИ ХV-1“А“, УПИ ІV-4, УПИ ХІІ-11  и УПИ ХVІІ-12“Б“  в кв.33   по плана на м.”кв.Горна баня”.

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време :      понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                                        четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“  с приложени  документи, доказващи собствеността.