Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА, носителка на вещни права в ПИ 68134.4329.9316 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PОК20-РA50-30/12.06.20г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР с образуване на нов УПИ ІV -1607,за жс в кв.36 по плана на м.”в.з.Горна баня”  . Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба   в

                  понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.