Skip to main content

Popular

Recent

ДО

КАЛИНА ИВАНОВА  ЧИРОВА, МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧИРОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4330.443 по КК и КР

СИЛВИЯ ИВАНОВА АНДОНОВА, ПОЛИНА ВАСИЛЕВА  АНДОНОВА, носителки на вещни права в ПИ 68134.4330.2171 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PОК20-РA50-15/23.03.20г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР за УПИ V-442 и УПИ VІ-443 и контактен УПИ ХVІІІ-441,1131 с образуване на нови УПИ V -2169,за жс и УПИ VІ-443, за жс в кв.39  по плана на м.”в.з.Горна баня”. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.