Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ИСКРА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА – СТАНЕВА,  носител на вещни права в ПИ 46721.3856.131 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136“B“  ет.2 ст.35  е изложен проект за  ПРЗ за ПИ 68134.3856.53 с образуване на нов УПИ ІХ-53, жс  в кв.23 по плана на м.“с.Мало Бучино“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

                                                понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                      четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.