Skip to main content

Popular

Recent

ДО

БЛАГОЙ РАДАНОВ ПАВЛОВ, ДАНИЕЛА ПЪРВАНОВА  БОРИСОВА, ЛЮДМИЛ РАДАНОВ ПАВЛОВ, АЛБЕНА  НАЙДЕНОВА  ЙОРДАНОВА, ВАНЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА, ВЛАДИМИР БОРИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ, ЕВЕЛИНА СТЕФАНОВА БАДЖЕКОВА, ЗОЯ БОЖИЛОВА ДУМАНОВА, ИРИНА  БОРИСЛАВОВА  МИЛАНОВА, носители на вещни права в ПИ 46721.3856.131 по КК и КР

ИВО РАНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ, носители на вещни права в ПИ 46721.3856.58 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136“B“  ет.2 ст.35  е изложен проект за  ПРЗ за ПИ 68134.3856.53 с образуване на нов УПИ ІХ-53, жс  в кв.23 по плана на м.“с.Мало Бучино“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

 понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

 четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.