Skip to main content

Popular

Recent

ДО

АЛЕКСАНДЪР ДЖУРОВ ПЕНЧЕВ, ДАНКА ДЖУРОВА ПЕНЧЕВА-СТАНКОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4140.9044 по КК и КР

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-167/06.03.20г. на Главния архитект на СО  е одобрен проект за ИПУР о.т. 14÷о.т.14“а“ и ПРЗ  за нов УПИ І-9178,жс в нов кв.37“а“ по плана на м.”кв.Суходол“. Същите  се намират в отдел  „УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.