Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ВЕНЧО ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4141.872 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.3 Ви уведомяваме, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПУР о.т.148“а“÷о.т. 148“в“ и ИПРЗ за УПИ І за сп.к-с и хотел с образуване на нови УПИ ХХVІІІ-867,за жс , УПИ ХХІХ867,за жс, УПИ ХХХ-867,за жс, УПИ ХХХІ-867,за жс , УПИ ХХХІІ-867,за жс  и УПИ ХХХІІІ-867,за жс в кв.46  м.”кв. Суходол”. Заин тересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проекто планове с документи за вещни права в 14-дневен срок от получаване на настоящето.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.