Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ЛОЗИНА ЦАНКОВА МАТОВА, ЕМИЛИЯ МАНОЛОВА ВЕЛЧЕВА, ЗЛАТКА МАНОЛОВА ИВАНОВА, МАРИЯ ЦАНКОВА РОБОВА, НИКОЛА КРУМОВ МАНОЛОВ, НЕЛИ АНГЕЛОВА ГОРАНОВА, СТОЯНЧО  АНГЕЛОВ  МАНОЛОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4141.2250 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.3 Ви уведомяваме, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПУР о.т.312“б“÷о.т.312“д“ и о.т.312“е“÷312“ж“ и ПРЗ за нови УПИ IІ-1827,за произв. и складове и УПИ ІІІ-1827,1828, за жс в кв.44“б“  м.”кв. Суходол”. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в 14-дневен срок от получаване на настоящето.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.