Skip to main content

Popular

Recent

ДО

НИКОЛАЙ ЦЕКОВ ЦЕНОВ, ДИМИТЪР ЦЕКОВ ЦЕНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.3997.380 по КК и КР

МАРГАРИТКА ВЕСЕЛИНОВА ТРАЙКОВА-МАХМОУД, НИКОЛАЙ ЦЕКОВ ЦЕНОВ, ДИМИТЪР ЦЕКОВ ЦЕНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.3995.9 по КК и КР

МИНКА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА, носителка на вещни права в ПИ 68134.3997.389 по КК и КР

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-735/10.10.19г. на Главния архитект на СО  е одобрен проект за ИПУР о.т.о.т.313÷о.т.313“а“ и ПРЗ  за нов УПИ ІV-379,жил., маг.,склад и работилница в нов кв.50 по плана на м.”кв.Суходол“. Същите  се намират в отдел  „УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.