Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ГР00-66/01.02.2018г.

 

ДО

ВЕРКА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА, ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА АНДРЕЕВА, СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЧЕВА-АСЕНОВА,САША АЛЕКСАНДРОВА КРУШАРСКА-УБЕРТИ, ШИНКА ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДИМАНОВА, АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ДИМАНОВ, ДИМАН ТОДОРОВ ДИМАНОВ, собственици в ПИ 68134.4337.1324

СТАНКА ТОДОРОВА РАЙЧИНОВА, собственичка в ПИ 68134.4337.105  по КК и КР

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПРЗ за УПИ УПИ ІІ-1325 (ПИ 68134.4337.393) в кв.32 м.” Овча купел -актуализация”.

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време :       понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.