Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ГР00-66/01.02.2018г.

САША АЛЕКСАНДРОВА КРУШАРСКА-УБЕРТИ, ШИНКА ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДИМАНОВА, АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ДИМАНОВ, ДИМАН ТОДОРОВ ДИМАНОВ, собственици в ПИ 68134.4337.1324

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК18-PA50-16/02.05.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР за УПИ УПИ ІІ-1325 (ПИ 68134.4337.393) с образуване на нов УПИ II-393,за жс,оо в кв.32 м.” Овча купел -актуализация”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.