Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ГР00-504/3/10.12.2018г.

ДО

ИНА ЛЮБОМИРОВА БАУЛОВА

ИЛИНА БОРИСЛАВОВА АБАДЖИЕВА

ЖИВА ИВАНОВА ФИКОВА

ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЖИРОВ

ИВАН ЧАВДАРОВ ЖИРОВ

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПРЗ за УПИ ХІХ-1205 и контактни УПИ ХVІІІ-1204 и УПИ ХІІІ-592 с образуване на нов УПИ ХІХ-53, за жс  в кв.37 м.”Овча купел -актуализация”.

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.