Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ГР00-312/5/29.10.2018г.

ДО

МАРГАРИТА БОРИСОВА ДИНЕВА, СИМЕОН АНТОНОВ ДИНЕВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4329.9400

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КЛЯНЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4329.1194 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК18-PA50-46/29.10.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР за обхвата  на УПИ I-180 , УПИ ІІ-60, УПИ VІ-163 и УПИ VІІ-1 и изменение на улична регулация о.т.44÷о.т.42÷о.т.43÷о.т.38  като се образуват  нови УПИ I-1193,жс , УПИ ІІ-1194, УПИ VІ-9400 и УПИ VІІ-1 в   кв.71 по плана на  м.”в.з.Горна баня”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.