Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ВК08-960/7/13.12.2018г.

 

ДО

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ АЛЕКСАНДРОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4335.1491 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-958/10.12.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПРЗ за обхвата  на УПИ ІІI- „за гр.стоп.“ и контактен УПИ ІІ-„за ел.подстанция“ със създаване на нов УПИ ІІI-1030 „за складови, адм.дейности и общ.обслужване“ в кв.219  и улична регулация о.т.520÷о.т.519 м.“Овча купел-стари кв.12а и 23“  . Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.