Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ВК08-639/4/16.07.2018г.

 

ДО

РУМЕН ЙОРДАНОВ АНДОНОВ, носител на вещни права в УПИ VІІІ-448 в кв.9  по плана на м.“ОВЧА КУПЕЛ-АКТУАЛИЗАЦИЯ“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-499/03.07.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР за УПИ ІX-9484  с образуване на нов УПИ IХ-9484-за коо в кв.9 м.” Овча купел -актуализация”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтере -сованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч. без периода от 13.08. до 31.08.

              четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.