Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ВК08-561/27.03.2018г.

ДО

БОГОМИЛ БОНЧЕВ БОНЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4333.955 по КК и КР

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл.61 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-244/20.03.18г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ ІІІ-402,общ. и УПИ ІV-828,940 и образуване на нови УПИ ІІІ-955 и УПИ ІV-828,940 в  кв.522 , м.” ОВЧА КУПЕЛ-кв.50”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.