Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ВК08-500/2/16.04.2019г.

ДО

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТАМЕНОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.3935.17 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.3 Ви уведомяваме, че в отдел„УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ПРЗ  за  УПИ ХХХ-22, жс, УПИ ХХХІ-22, жс, УПИ ХХХІІ-22, жс, ХХХІІІ- 22, жс в кв.40  и нова улица о.т.2е÷о.т.2з  по плана на м.” кв.Суходол”. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в 14-дневен срок от настоящето.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.