Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ГЕОРГИ     РОСЕНОВ     ЯНЕВ   и МИГЛЕНА     МИХАЙЛОВА     ТОДОРОВА, ВЕРОНИКА     РОСЕНОВА     ЯНЕВА   и ВЛАДИСЛАВА     ПЛАМЕНОВА     КАРАСТОЯНОВА,

ДИАНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА, ТАНЯ  ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3958.8 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-397/20.05.20г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ИПУР нови о.т.207а÷о.т.2070 и о.т. 207а÷2071 и ИПРЗ с образуване на нови УПИ VІІІ-9,11 за чисто произв., логистика, офиси, общ. и тп и УПИ ІХ-за озел. в кв.44“б“  м.”кв. Суходол”. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба   в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.