Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ВК08-1584/2/04.12.2018г.

ДО

„ВИТО-03“ ООД, носител на вещни права в ПИ 68134.4329.58 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПР за УПИ ХІ- за трафопост с образуване на нови УПИ ХІІ-за трафопост и УПИ ХІІІ-за коо в кв.72 по плана на м.“в.з.Горна баня“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

            Приемно време :      понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.