Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ВК08-1374/10/12.07.2019г.

ДО

АННА СВЕТОСЛАВОВА НЕШЕВА , СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, носителки на вещни права в ПИ 68134.4334.1322 по КК и КР

ВЕЛИЗАР КРУМОВ ЛЕВАЧКИ, носител на вещни права в ПИ 68134.4334. 168 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-492/01.07.19г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ ІV-169 и контактен УПИ І-за ожс с образуване на нов УПИ ІV-169,жс в кв.8 и ИПУР о.т.78÷о.т.79  пред УПИ ІV-169,жс и между о.т.132÷о.т.133 по плана на м.“Овча купел-актуализация“. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.