Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ГР94-1115/8/26.02.2019г.

ДО

ХЕЛМА РУШ РАЙНХАРД-АНГЕЛОВА,носител на вещни права  в ПИ 68134.4335.1197 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в отдел „УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136“в“ ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ с образуване на нови УПИ І-за ел.подстанция и резервоари и УПИ ХVІ-1194,за жс и оо в кв.125 и нов УПИ І-1196,жс и оо в кв.120 и ИПУР о.т.101÷о.т.100 по плана на м.“Факултета“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

            Приемно време :      понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.

Изготвил:…………………………………

                (инж.Калина Гакева)