Skip to main content

Popular

Recent

ДО

МЕРИЯН АНГЕЛОВ, СТИВАН ДЖОН АНГЕЛОВ, БАРБАРА-РАЙНА УЕЛС-АНГЕЛОВА, КАТЕРИН МЕРИ АНГЕЛОВ, ДОБРИНА ЙОВАНОВА ПЕТРОВСКА, ФИЛИС ЕЛИЗАБЕТ ШИЪР-АНГЕЛОВ, ДЖУДИТ АН АНГЕЛОВ, ХЕЛМА РУШ РАЙНХАРД-АНГЕЛОВА, носители на вещни права  в ПИ 68134.4335.1195, ПИ 68134.4335.1197 , ПИ 68134.4335.1198  по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-1005/19.12.19г. на Главния архитект на СО  е одобрен проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ І-за ел.подстанция и резервоари и УПИ ХVІ-1194,за жс и оо в кв.125 и нов УПИ І-1196,жс и оо в кв.120 и ИПУР о.т.101÷о.т.100 по плана на м.“Факултета“. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.