Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ВК08-1720/2/17.07.2018г.

 

ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА-БЕГГ, собственик на ПИ 68134.4324.405 по КК и КР                                   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ПЗ за ПИ 68134.4324.4448  в м.” в.з. Люлин”.

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време :      понеделник – 1400 ÷ 1600 ч. без периода от 13.08. до 31.08.

                                                                        четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.