Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ВК08-1686/4/18.10.2018г.

ДО

РАДА ИВАНОВА ПОПОВА, БОГДАНКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4300.186 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-797/16.10.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ Х-7997,търг.компл., общ.хр., обсл.д-сти и тп и нов X-7997,жс и oo в кв.16  м.” Юбилейна гора-1 и 2ч.”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.