Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК16-ВК08-84/8/28.12.2018г.

ДО

“ГРИЙН ОАЗИС СИТИ“ ЕООД , носител на вещни права в ПИ 68134.4300.1281 и ПИ 68134.4300.583 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК18-PA50-987/20.12.18г. на Главния архитект на СО  е одобрен проект за ИПРз с образуване на нов УПИ IХ-8187“за жс и оо“ в нов кв.5(стар кв.1а)  м.“Юбилейна гора- І и ІІч.“. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.