Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК16-ВК08-411/4/07.06.2019г.

ДО

ИГЛИКА БОЖИЛОВА КАРАГЕОРГИЕВА, носител на вещни права в ПИ 46721.3851.1993, ПИ 46721.3851.1995, ПИ 46721.3851.1974 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-410/31.05.19г. на Главния архитект на Столична община е одобрен проект за ИПРЗ с план-схема по част „ВиК“ за новообразуван УПИ XLIX-1994,жс в кв.4а м.“с.Мало Бучино“ . Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.