Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК16-ВК08-1145/4/19.11.2018г.

 

ДО

НЕШКА Н. ПЕТРОВА-  И АНТОНИ НИКОЛОВ ВАКАНОВИ, собственици на ПИ 68134.4335.48 по КК и КР, попадащ в м.“ОВЧА КУПЕЛ- стар кв.12а  и част от кв.23“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-879/14.11.18г. на Главния архитект на гр.София  е одобрен проект за изменение на План за регулация (ИПР) за УПИ ХХХV, ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ в кв.221 в м.”Овча купел –стар кв.12а и част от кв.23”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.