Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК 16-ВК 08-812/18.05.16г.

ДО БОРИС АНДРЕЕВ МИЛЕВ, собственик в ПИ 68134.4160.51 по КК и КР

Уведомяваме Ви, че със заповед № РД 09-50-320/17.05.2016г. на Главния архитект на гр.София е спряно производството по заявление с вх.№ САГ16- ГР00-1192/ 01.03.16г. за допускане на градоустройствена процедура за ПИ 68134.4160.51 по КК и КР в кв.90а м.“Горна баня“, която се намира в Техническа служба на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 и можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 14:00 ÷ 16:00 ч.

четвъртък – 14:00 ÷ 16:00 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.