Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4330.2235 по КК и КР

ДИЯН ЕНЧЕВ МАЛУШЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4330.1553 по КК и КР

МАРИЯ  КОСТАДИНОВА  РАЙНОВА, носителка на вещни права в ПИ 68134.4330.2234 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК19-PA50-57/02.12.19г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПРЗ като се образуват  нови УПИ IV-99,жс и УПИ ХХІ-99,жс в   кв.19 по плана на  м.”в.з.Горна баня”. Същите  се намират в „УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.