Skip to main content

Popular

Recent

регРОК16-ВК08-1425/5/09.09.19г.

 

ДО

ВЕНЕТА КОЙЧЕВА, носител на вещни права в ПИ 68134.4330.758 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РА50-601/19.08.2019 на Главния архитект на СО  е одобрен проект за ИПРЗ с образуване на нов УПИ ІV-1301,2222“за жс“ в кв.51“а“ по плана на   м.“в.з.Горна баня“. Същите  се намират в отдел „УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.