Skip to main content

Popular

Recent

Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м.“кв.Горна баня“

На основание чл.128 ал.1 и 2 от ЗУТ СО, район“Овча купел“ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м.“кв.Горна баня“ и придружаващите го план-схеми на съоръженията на техническатат инфраструктура в граници: жп линия; кв.63 УПИ ХХІІ-„за колектор и инженерна инфраструктура“, ХVІІІ-4, І-6302, ІІ-6305, ІІІ-5″б“, ІV-5″а“, V-10, VІ-6, IIIL-6, IVL-6, VL-7, VIL-8, X-9, XI-10, VIIIL-10, IXL-10, IXL-11, XIII-12, XIV-14, ул.“Николай Хрелков“; кв.18 УПИ VII-4, VIII-9, II-5, III-2, IV-6; ул. От о.т.154 до о.т.155″а“; кв.18″а“(нов), УПИ ХІІІ-„коо и трафопост“, ХІІ-СО, ХІ-СО; ул. От о.т.155″а“ до о.т.155″г“; жп линия; кв.17 УПИ І-за озеленяване. Проектът е изложен в административната сграда на район „Овча купел“. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в срок един месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересовните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“.

Приемно време на отдел „Устройство на територията,кадастър и регулация“:

Понеделник и  четвъртък : 14÷16ч.

Прикачени файлове