Skip to main content

Popular

Recent

Проект за Изменение  на  план  за  регулация  ( ИПР )  в  обхвата  на
V-ткзс (ПИ 46721.3853.286) с образуване на нов УПИ V-286,жс в кв.4
м.”в.з.Мало Бучино-2ч.” в съответствие с кадастралната карта, одобрен
със Заповед РОК17-РА50-42/26.09.17г на Гл.архитект на район „Овча купел“
СО.

Прикачени файлове