Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед № РОК19-РА50-04/28.01.2019г. на Гл.архитект на СО, район „Овча купел“ проект за изменение на план за застрояване за УПИ ІІ-102 и УПИ ІІІ-103 ( ПИ 68134.4335.102 и ПИ 68134.4335.103 по КК и КР) в кв.203 по плана на м.“Овча купел-стари кв.12″а“ и кв.23″.

Прикачени файлове