Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със заповед № РОК18-РА50-34/08.08.18г. на Гл.архитект на р-н
„Овча купел“ проект за Изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата
на  УПИ І-516,517 (ПИ 68134.4339.516 и ПИ 68134.4339.517) и контактен
УПИ ХI-496 с образуване на нови УПИ І-516,517,за жс и УПИ ХІ-496 в кв.81
по плана на м.”Овча купел”

Прикачени файлове