Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед №РОК18-РА50-01/02.01.2018г. на Главния архитект
проект за кв.196 по плана на м.”Цар Борис ІІІ” в  обхвата  на  УПИ V-622
и УПИ ХХІV-396,за жс и оо,  които се обединяват и се образува нов УПИ
ХХІV-1569,1555,за жс и оо, и контактен УПИ ІV-621

Прикачени файлове