Skip to main content

Popular

Recent

рег.№ РОК21-ГР00-419/ 18.11.2021г.

ДО
ЦВЕТЕЛИНА ЕВЛОГИЕВА АГАЙНА,
носители на вещни права в ПИ 68134.4300.8215 и 68134.4300.8216 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви, че по искане на собственик Кметът на района издаде заповеди
№ РОК22-РД09-05/04.01.2022г. и № РОК22-РД09-06/04.01.2022г. за идентификация на новообразувани с подробния устройствен план за местност „Юбилейна гора”урегулиран поземлен имот. Планът е одобрен с Решение №437 по Протокол 85/09.07.2015г. на Столичния общински съвет и е влязъл в сила на 21.09.2015г.
Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта срещу документ за самоличност в
понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.
четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

и да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването на основание чл.215 от Закона за устройство на територията. При наличие на документи, изясняващи собствеността, моля носете ги.