Skip to main content

Popular

Recent

No РОК21-ГР00-253/2/16.05.2022г.

 

ДО

 

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4332.1597 по КК и КР

РУМЕН КОЛЕВ РАЧЕВ, РАЛИЦА РУМЕНОВА РАЧЕВА, ИЛИЯН РУМЕНОВ РАЧЕВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4332.1598 по КК и КР

КИРИЛ ЙОРДАНОВ МИТОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4332. 9594 по КК и КР

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА МИЧЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4332. 9593 по КК и КР

ИРИНА СИМЕОНОВА  ГРО, носители на вещни права в ПИ 68134.4332. 9661 по КК и КР

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК22-РA50-90/21.12.22г. на Главния архитект на СО район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПР за  УПИ ІV-698 и контактни УПИ ІІІ-696 и УПИ VІІ-696 с образуване на нов УПИ ІV-9604,жс в кв.125 по плана на м.”кв.Горна баня”. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба   в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.