Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК22-ГР00-159/1/29.04.2022г.

ДО
ЛЮБОМИР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ, СТЕФКА НЕДЯЛКОВА НЕДЯЛКОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4330.436 по КК и КР
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГРОЗДАНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4330.784.1 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК22-РA50-79/18.11.22г. на Главния архитект на СО район „Овча купел“ е одобрен проект за ИПР за УПИ ХІІ-784 и УПИ ХІІІ-785 с образуване на нов УПИ ХІІ-784,785, жс и контактни УПИ ХІ-435 и УПИ ХVІІ-436 в кв.39 по плана на м.“в.з.Горна баня“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.
четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.