Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК19-ВК08-216/6/25.08.2022г.

 

ДО

БИСТРА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА, ИСКРА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА-СТАНЕВА, БЛАГОЙ РАДАНОВ ПАВЛОВ, БОРИС ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ, БОЖИДАР РУМЕНОВ СИМЕОНОВ, ВАНЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА, ВАСИЛЕНА РУМЕНОВА СИМЕОНОВА, ГАЛИНА ТИХОМИРОВА ТОНКОВСКА, ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА, ЗОЯ БОЖИЛОВА ДУМАНОВА, КРИСТА  ЛАЗАРОВА  ПЕТРОВА, КРАСИМИР ИВАНОВ МИРЧЕВ, ЛЮДМИЛ РАДАНОВ ПАВЛОВ, МАРГАРИТА  ЗЛАТКОВА  ПЕЙЧЕВА, ПЕТЪР ТИХОМИРОВ СИМЕОНОВ , ПЪРВАН ДИМИТРОВ ЯНКОВ, РУМЯНА КИРИЛОВА КРЪСТЕВА, СВЕТЛА ИВАНОВА МАКСИМОВА, ТАТЯНА ЗЛАТКОВА КОЧИЯШЕВА, ХРИСТИНА РУМЕНОВА ДУМАНОВА-ХРИСТАКИЕВА, ЦВЕТАНКА СЕРАФИМОВА ПЕТРОВА, ЮЛИЯ ТИХОМИРОВА ПАНЕВА, носители на вещни права в ПИ 46721.3856.130 и ПИ 46721.3856.131 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-766/19.08.22г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ИПРЗ с образуване на нови УПИ ІХ-53,за жс  и УПИ Х-53,за жс  в кв.23по плана на м.” с.Мало Бучино“. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба   в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.