Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ГР00-256/1/04.03.2022г.

ДО

ЦВЕТАН СТОЯНОВ ДОЙЧИНОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4378.7 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложен проект за ИПР за УПИ LI-8 в кв.7 по плана на м.“Манилов дол“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.